Lấy chuỗi đăng ký

Tham khảo hướng dẫn đăng ký thủ công ở đây

Tham khảo hướng dẫn đăng ký trực tuyến ở đây

Video tham khảo