Tải về

Tên tài liệu Ngày đăng Lượt tải Tải về
Phần mềm chấm công Wise Eye On39 | Mới nhất 17/07/2019 1453
Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 | Mới nhất 25/09/2019 261
DriverFPReader_5.3.0.26 29/09/2019 51
Script SQL dữ liệu Wise Eye On39 29/09/2019 119
Driver Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (32bits) | Hỗ trợ nhập tên từ Excel (.xls) 12/10/2019 57
Script SQL dữ liệu Wise Eye ITS 06/11/2019 14